กรมป่าไม้ Royal Forest Department

ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ 2543-2563

ข้อมูลพื้้นที่ในความรับผิดชอบของ ทส.ประเทศไทย Thailand
21.46%
69,418,564 ไร่
ป่าอนุรักษ์ ป่าอนุรักษ์
  0.73%
2,374,177 ไร่
ป่าชายเลนฯ ป่าชายเลนฯ
  29.65%
95,931,396 ไร่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ
 2.67%
8,648,519 ไร่
พื้นที่สีเขียวอื่นๆ พื้นที่สีเขียวอื่่นๆ

เนื้อที่ประเทศไทย 323,528,699 ไร่ข้อมูลพื้้นที่คงสภาพป่าไม้ในประเทศไทย (Forest existing in thailand)

ร้อยละพื้นที่มีสภาพป่าไม้ 2563

31.64%

คงสภาพป่า 102.21 ล้านไร่

เนื้อที่รวม 323.53 ล้านไร่

เลือกจังหวัด (Selected Province)

เลือกอำเภอ (Selected Amphoe)

 • ประเภทพื้นที่ในความรับผิดชอบ ทส.
 • ป่าอนุรักษ์   ป่าอนุรักษ์
  69.4M ไร่ 69.4M ไร่
  ป่าชายเลน   ป่าชายเลน
  2.3M ไร่ 2.3M ไร่
  ป่าสงวน...   ป่าสงวน...
  95.9M ไร่ 95.9M ไร่
  พื้นที่สีเขียวอื่น พื้นที่สีเขียว..
  8.6M ไร่ 8.6M ไร่

  ผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม sentinal-2

 • พื้นที่คงสภาพป่าแต่ละประเภท : เนื้อที่จังหวัด
 • ป่าอนุรักษ์
  คงสภาพป่า

  59.81 M

  18.49 %

  ป่าอนุรักษ์ ,ป่าชายเลน
   

  ป่าเศรษฐกิจ
  คงสภาพป่า

  33.89 M

  10.47 %

  ป่าสงวนแห่งชาติ
     

  พื้นที่สีเขียวนอก
  คงสภาพป่า

  8.65 M

  2.67 %

  ป่านอกเขตรับผิดชอบตามกฏหมาย


  2543
  2551
  2556
  2557
  2558
  2559
  2560
  2561
  2562
  2563
  แนวเขตที่ปรากฏไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในทางกฏหมาย

  Forest Cover Monitoring

  ปี พ.ศ. เนื้อที่ป่า (ไร่) ร้อยละ
  2543 106,319,239.47 32.86%
  2551 107,241,031.25 33.15%
  2556 102,119,539.57 31.57%
  2557 102,285,400.65 31.62%
  2558 102,240,981.84 31.60%
  2559 102,174,805.09 31.58%
  2560 102,156,350.51 31.58%
  2561 102,488,302.19 31.68%
  2562 102,484,072.71 31.68%
  2563 102,353,484.76 31.64%