ข้อมูลพื้นที่ที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินป่าไม้

แนวเขตที่ปรากฏไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในทางกฏหมาย

ค้นหา (Search)

เลือกจังหวัด (Selected Province)

เลือกป่าสงวนแห่งชาติ (Selected NRF.)

ค้นหา (Search)

เลือกประเภทพื้นที่อนุรักษ์ (Selected DNP Type)

เลือกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Selected ConServe Area.)

ค้นหา (Search)

เลือกจังหวัด (Selected Province)

เลือกอำเภอ (Selected Amphoe)


 • ขอบเขตการปกครอง
 • เส้นทางคมนาคม
 • ผลการแปลพื้นที่ป่าไม้ 58-59
 • ป่าอนุรักษ์
 • ป่าสงวนแห่งชาติ
 • ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
 • ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • นิคมสหกรณ์/สร้างตนเอง
 • แปลง คทช.
 • แปลงอนุญาต
 • แปลงปลูกป่า
 • แปลง 30 มิ.ย
 • ป่าชุมชน
 • DMC พ.ศ. 2556-2557
 • MOAC พ.ศ. 2545-2546
 • NIMA พ.ศ. 2537-2543
 • DOL พ.ศ. 2525-2538
 • NS3 พ.ศ. 2515-2524
 • VAP61 พ.ศ. 2506-2513
 • WWS พ.ศ. 2495-2498
 • World_Terrain
 • ESRI_World Imagery

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเทศไทย Thailand

ชั้นข้อมูล
เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
พื้นที่ประเทศ 323.53 ล้าน 100
ป่าสงวนแห่งชาติ 146.34 ล้าน 45.23
ป่าสงวนแห่งชาติ(ตามท้ายกฏกระทรวง) 143.93 ล้าน 44.49
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำขั้นที่ 1 และ 2 85.22 ล้าน 26.34
พื้นที่ที่มีสภาพป่าไม้ 2557-2558 102.24 ล้าน 31.60
พื้นที่รังวัดตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 5.38 ล้าน 1.79
แปลงอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.8 ล้าน 1.17
แปลงปลูกป่า กรมป่าไม้ 0.61 ล้าน 0.19
ป่าไม้ถาวร 10.52 ล้าน 3.25
ป่าชุมชน 2.87 ล้าน 0.89
คดีบุกรุก 0.26 ล้าน 0.08
ป่าอนุรักษ์ 66.91 ล้าน 20.68
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 44.28 ล้าน 13.69
นิคมสร้างตนเอง 5.99 ล้าน 1.85
นิคมสหกรณ์ 2.45 ล้าน 0.75

แปลงอนุญาตแยกเป็น :
มาตรา 13 ทวิ 16 17 19 20 4(1) มติ ครม.
26 ม.ค. 11
มติ ครม.
8 ธ.ค. 24
รวม
ราย 3,613 3,081 89 145 176 572 1,002 - 8,678
พื้นที่ (ไร่) 825,023 2,254,252 132,855 150,712 96,114 93,372 254,125 - 3,806,455

ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

Powered by w3.css

*****************แก้ตรงนี้*******************