กรมป่าไม้ Royal Forest Department

ข้อมูลพื้นที่ขออนุญาติใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

ฐานข้อมูลสำนักจัดการที่ดินป่าไม้โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบ


ค้นหาข้อมูลพื้นที่อนุญาต

ฐานข้อมูลพื้นที่อนุญาต